Chcesz analizować przychody i wydatki szkoły? Generować zestawienia dla księgowej? A może potrzebujesz listę kursantów wszystkich grup?

Takie oraz inne czynności umożliwia Ci moduł raportów Platformy LangLion.

Moduł ten zawiera następujący zestaw raportów, które umożliwiają generowanie następujących zestawień:

1. Finanse – wyniki miesięczne – raport, umożliwia zestawienie wpłat i oczekiwanego przychodu w wybranym okresie czasu, konkretnym miesiącu lub roku. Umożliwia również zestawienie wpływów z wybranego produktu, sumę wpłat oraz kwoty pozostałej do zapłaty. Raport ten uwzględnia lekcje wygenerowane w danym miesiącu.

 • Kolumna „Przewidywany przychód”, to suma wszystkich rat za zajęcia (według terminu płatności) oraz, w przypadku godzinowego rozliczania, suma stawek za ilość lekcji wygenerowanych w odpowiednim miesiącu.
 • Kolumna „Płaca lektora”, zawiera sumę stawek lektorów za zajęcia w wybranym okresie czasu.
 • Kolumna „Koszt całkowity” zawiera informację o pełnych kosztach (płaca lektora plus koszty stałe, cykliczne) w tym również o kosztach kursów zarchiwizowanych (nawet jeśli Archiwum jest wyłączone)
 • Kolumna „Suma wpłat”, wyświetla informację o wpłatach dokonanych w danym okresie czasu (wszystkie wpłaty zaciągane według daty płatności, za kursy).
 • Kolumna „Pozostało do zapłaty”, wyświetla informację o różnicy między wartościami kolumn przewidywanego przychodu i sumy wpłat.

Wartości wszystkich kolumn zmieniają się po określeniu dat i produktu, zastosowaniu filtrów czy włączeniu Archiwum.

2. Finanse – dokumenty kasowe – umożliwia zestawienie dokumentów kasowych ( KP i KW) w określonym przedziale czasu.

3. Finanse – faktury – raport ten umożliwia wygenerowanie zestawienia faktur, wystawionych w określonym przedziale czasowym. Uwzględnia m.in.: informacje o terminach płatności, datach płatności, wysokości należności netto i brutto. Możliwe jest filtrowanie, np. wg form płatności, statusu (zapłacono, do zapłaty). Raport uwzględnia zarówno faktury VAT, bez VAT jak i proformy, korekty, rachunki, faktury marża a nawet paragony.

4. Finanse – podsumowanie płatności kursantów – umożliwia wgląd w saldo kursantów. Kolumna „Liczba grup” zawiera informację, do ilu grup aktualnie przypisany jest kursant, natomiast kolumna „Saldo” to różnica sumy należności kursanta i wpłat, których dokonał w grupach. Raport zaciąga też dane kontaktowe i osobowe uczniów.

5. Finanse – raport sprzedaży – przedstawia zestawienie wszystkich transakcji i zwrotów z podziałem na kontrahentów, produkt i formę płatności. Umożliwia również przedstawienie wyników za określony okres czasu. Szczegóły transakcji danego kursanta, widoczne będą po kliknięciu na ikonkę „+” w drugiej kolumnie.

6. Finanse – towary i usługi – raport ten umożliwia zestawienie zdefiniowanych produktów. Zaciągane są w nim dane dotyczące ilości sprzedanego produktu, wartości brutto i netto, czy też stawki VAT jaka przypisana jest do produktu.

7. Firmy – szczegóły rozliczeniowe – umożliwia zestawienie wszystkich sporządzonych symulacji rozliczeń firm, zawierających informacje o nazwie firmy, grupie firmowej, okresie rozliczenia, profilu, poziomie, podręczniku,  ilości kursantów i ilości lekcji.

8. Grupy – frekwencja – stwarza możliwość zestawienia grup z datami rozpoczęcia i zakończenia, ilością kursantów oraz procentową frekwencją. Filtrowany według dat, umożliwia sporządzenie zestawienia za określony przedział czasu.

9. Grupy – liczba wolnych miejsc – raport przydatny podczas zapisów, umożliwia sprawdzenie liczby wolnych miejsc w grupach, miejsc zarezerwowanych i oczekujących, a także aktualnej liczby kursantów, limicie kursantów, kursach i poziomach w grupach.

10. Grupy – rentowność – raport filtrowany według dat, umożliwia zestawienia przewidywanego i średniego przychodu z grup, umożliwia wyświetlenie kwoty opłaconych rat, płacy lektora w danej grupie, średniej stawki lektora za zajęcia w wybranej grupie, marży ilościowej i procentowej. Dodatkowo, te same informacje dostępne są w zestawieniu dla grup firmowych.

 • Kolumna „Godzin”  zawiera liczbę wygenerowanych zajęć w grupie
 • „Planowana liczba godzin” – zawiera liczbę zaplanowanych zajęć w grupie
 • „Przewidywany przychód” dla grup standardowych zliczana jest suma rat lub w przypadku godzinowego rozliczania, ilość lekcji pomnożona przez stawkę kursanta, dla grup firmowych  przychód przewidywany jest tylko i wyłącznie na podstawie lekcji przy rozliczaniu godzinowym i rat wygenerowanych u kursantów. W przypadku grup firmowych rozliczanych za wszystkie zajęcia, przewidywany przychód będzie równy kosztowi kursu, jeśli będzie on uzupełniony  w ustawieniach ogólnych grupy. Jeżeli raport nie jest ograniczony datami to uwzględnia wszystkie raty, nawet bez przypisanego terminu płatności
 • „Średni przychód godzinowy” – iloraz wartości kolumny „Przewidywany przychód” i „Godzin”
 • „Kwota opłacona”  suma wpłat w grupie, nieuwzględniająca wpłat niepotwierdzonych. W grupach firmowych rozliczanych godzinowo system zlicza wartość opłaconą z rozliczeń, ale tylko wtedy, gdy są w pełni opłacone.  W przypadku rozliczenia firmowego za wszystkie zajęcia kolumna nie jest uzupełniana
 • „Płaca lektora” – suma stawek lektora za zajęcia w danej grupie
 • „Śr. stawka lektora” iloraz wartości kolumn „Płaca lektora” i „Godzin”
 • „Marża ilościowa” różnica wartości kolumn „Przewidywany przychód” i „Płaca lektora” 
 • „Marża procentowa” – iloraz wartości kolumn „Marża ilościowa” i „Przewidywany przychód”.

11. Grupy – statusy lekcji – raport umożliwiający zestawienie zajęć według nadanych im statusów lekcji, dzięki niemu również możliwe jest sporządzenie ilości lekcji zrealizowanych i pozostałych do realizacji. Raport ten opiera się o ilość jednostek zajęciowych, a każda z kolumn przedstawia osobną ilość zdefiniowanych statusów zajęć.

 • Kolumna „Brak statusu” zawiera informacje dotyczące liczby lekcji, którym nie został nadany żaden status, kolejne kolumny to ilości nadania dla kolejno zdefiniowanych w systemie statusów zajęć,
 • W kolumnie „Zakończone jednostki lekcyjne” przedstawiona jest liczba zajęć, które już się odbyły,
 • natomiast kolumna „Przyszłe jednostki lekcyjne” to liczba lekcji, które jeszcze się nie odbyły.

12. Grupy – średnie ocen w schematach kolumn z ocenami – dane zaciągane są tylko dla grup, które mają przypisane schematy kolumn ocen.

13. Kursanci – dane osobowe – raport ten umożliwia wgląd w dane kontaktowe kursantów, dane adresowe, a także informacje o grupie, do której kursanci są zapisani.

14. Kursanci – dodatkowe informacje – raport umożliwiający wgląd w sumę przypisanych rat do kursanta. Umożliwia zestawienie kursantów zarchiwizowanych (po włączeniu archiwum) i grup, do których są przypisani kursanci wraz ze statusem (Nowa, W trakcie, Kontynuacja, Rezygnacja).

15. Kursanci – frekwencja – zawiera procentową frekwencję kursantów w grupach, umożliwia wyświetlenie wyników w wybranym okresie czasu – filtrowany według dat.

16. Kursanci – plan płatności w grupach – raport umożliwiający zestawienie wszystkich przypisanych do kursanta rat. Raport ten oblicza ilość dni spóźnienia z opłatą raty. Uwzględnia kursantów rozliczanych za wszystkie zajęcia i godzinowo.

 • W kolumnie „Rata” znajduje się informacja dotycząca wysokości przypisanej kursantowi raty
 • „Zapłacono” – zawiera informację o kwocie opłaconej
 • „Pozostało”  przedstawiona jest różnica wartości kolumn „Rata” i „Zapłacono”
 • „Data płatności” – informacja o faktycznej dacie opłacenia raty. W sytuacji, kiedy kursant nie opłacił raty do końca, system nie może wyświetlić daty płatności. Tylko w momencie opłaty pozostałej części raty jest możliwe wyświetlenie daty płatności
 • „Termin płatności” – pobiera informację o terminie przypisanym do raty.
 • Na podstawie różnicy dat z kolumn „Termin płatności” i „Data płatności” ustalana jest „Ilość dni spóźnienia”. Z tego powodu konieczne jest, aby każda rata, przypisana do kursanta, posiadała zdefiniowany termin płatności.

17. Kursanci – podsumowanie płatności – raport ten przedstawia salda kursantów, sumy wpłat kursantów i oczekiwanego przychodu. Raport filtrowany według dat umożliwia wyświetlenie wyników w określonym zakresie czasowym.

– Kolumna „Cena kursu” to suma przypisanych rat do kursanta,
– Kolumny „Data od” i Data do” wskazują na ramy czasowe wyświetlanych wyników i w sytuacji braku zdefiniowania filtrów czasowych, domyślnie wyświetlają zakres dat trwania grupy.
„Liczba zajęć” zawiera informację o liczbie zajęć w ustawionym zakresie czasu,
„Średni przychód godzinowy” to iloraz wartości kolumn „Cena kursu” i „Liczba godzin”.
– Kolumna „Przychód” jest iloczynem wartości kolumny „Liczba godzin”„Średni przychód godzinowy”.
– W kolumnie „Suma wpłat” zawarta jest informacja o sumie opłaconych przez kursanta rat w danej grupie.
– Kolumna „Saldo” jest różnicą wartości kolumn „Cena kursu” i  „Suma wpłat”.

18. Kursanci – przypisania – umożliwia zestawienie kursantów według dat zapisania, wypisania. Umożliwia zestawienie umów podpisanych lub niepodpisanych, zestawienie kursantów, zarchiwizowanych oraz zestawienie umów podpisanych w określonym przedziale czasowym.

19. Kursanci – rabaty – dzięki temu raportowi możliwe jest zestawienie rabatów przypisanych kursantom, w rozbiciu per kursant.

20. Kursanci – rozliczanie z góry – raport, umożliwiający zestawienie kursantów, rozliczanych godzinowo z góry, zawiera informacje o danych kontaktowych i adresowych kursantów, informację o dacie ostatniej opłaconej lekcji, zadłużeniu, umożliwia powiadomienie kursantów, mających zadłużenie.

21. Kursanci – rozliczenia godzinowe z góry – lista – raport wykazuje zestawienie kursantów rozliczanych godzinowo z góry, zawiera informacje o ilości opłaconych lekcji i jednostek lekcyjnych, cenie jednej lekcji, opłaconej kwocie, całkowitej liczbie lekcji w grupie i przewidywanym przychodzie.

22. Kursanci – saldo w grupach – raport ten zestawienie sald per kursant, wyliczanych na podstawie sumy przypisanych do kursanta rat i jego wpłat.

23. Kursanci – statusy w grupach – raport stwarzający możliwość zestawienia kursantów, zapisanych lub wypisanych w określonym czasie a także kursantów, którzy maja zarezerwowane miejsce w grupie.

24. Lektorzy – dane osobowe – raport ten zawiera dane kontaktowe i adresowe lektorów, języki, których uczą, umożliwia także zestawienie lektorów zarchiwizowanych – przy włączonym archiwum.

25. Lektorzy – statusy lekcji – raport przedstawiający zestawienie zajęć każdego lektora z podziałem na zdefiniowane statusy zajęć. Umożliwia on dodatkową weryfikację pracy lektora przy użyciu informacji, dotyczących nadanych statusów lekcji. Po umożliwieniu lektorom zarządzania swoim planem, raport ten będzie pomocny w podsumowaniu pracy lektora i umożliwi wyświetlenie ilości zajęć odwołanych przez lektora, zajęć zrealizowanych itp.

26. Lektorzy – wynagrodzenia w grupach – raport filtrowany według dat, umożliwia zestawienia wynagrodzenia per lektor z uwzględnieniem liczby godzin, długości lekcji oraz stawki.

27. Medioteka – lista pozycji – zestawienie wszystkich pozycji, znajdujących się w mediotece.

28. Medioteka – sygnatury – umożliwia stworzenie zestawienia sygnatur, które zostały wypożyczone lub sygnatur, które są dostępne w mediotece.

29. Rodzice – dane osobowe – raport przedstawiający dane osobowe i kontaktowe rodziców kursantów.

30. Sale – ekslpoatacja – raport zaciąga listę sal wraz z informacjami o liczbie jednostek zajęciowych i długości lekcji realizowanych w danej sali. Można w prosty sposób filtrować go według dat. Raport uwzględnia także lekcje w grupach archiwalnych bez konieczności włączania Archiwum.

31. Zastępstwa – umożliwia sporządzenie zestawienia zastępstw w grupach  w określonym czasie. Kolumna „Data” zawiera informacje o dacie lekcji, na której wprowadzono zastępstwo. Kolumna „Utworzono” zawiera informacje o dacie utworzenia zastępstwa. W kolumnie „Lektor zastępujący” wyświetlana jest informacja o lektorze zastępującym natomiast w kolumnie „Zastępstwo za” wyświetlane są informacje o lektorach nieobecnych, za których prowadzone jest zastępstwo.